MADAM Style

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo – pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate šių taisyklių laikytis.

 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo – pardavimo http://madam-style.com taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje http://madam-style.com (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios sąlygos.

1.2. Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, su registracija (susikūręs paskyrą) arba be jos gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – pagal individualios veiklos pažymėjimą veikiantis verslininkas – Gražina Jasiulevičienė, tel. +370 618 64800, el. paštas: info@madam-style.com. Internetinė parduotuvė registruota Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais jų pakeitimais.

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia prekių pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys; 2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių

2.3.1. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekę bet kuriuo paros metu. Apie užsakymo ir apmokėjimo už prekę gavimą Pirkėjas informuojamas atskiru el. laišku.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekės užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymint atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekės užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu http://madam-style.com. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Internetinėje parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso XVIII1 skyriuje „Vartojimo sutartys“ pateiktą „vartotojo“ sąvoką – turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, išskyrus Civiliniame kodekse numatytas išimtis.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekę ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už pirkimo metu pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų tais atvejais, kai naudojasi Internetine parduotuve registracijos būdu (susikūręs paskyrą). Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją (paskyrą).

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytą prekę Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas jau buvo atlikęs apmokėjimą už prekes.

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje, užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šias Taisykles arba be registracijos.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs reikiamus duomenis, pasirinkęs prekių pristatymo būdą, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei paspaudžia aktyvią nuorodą „Apmokėti“. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui išreiškiama padėka bei Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo bei apmokėjimo už prekę gavimą.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas atlieka mokėjimą už prekę naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „OPAY“. Pirkėjui, sekant OPAY nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą Internetinėje parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei OPAY, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų OPAYy sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.5. Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.6. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik 1 (vieną) dovanų čekį.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, paraiškoje nurodo savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, mobilaus telefono numerį, el. pašto adresą.

10.2. Prekės išsiunčiamos sekančią darbo dieną po apmokėjimo už prekę.

10.3. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinkimu per DHL ar DPD kurjerius arba per „Omniva“ paštomatų tinklą pagal šių įmonių taikomus pristatymo įkainius.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinėje parduotuvėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių. 10.7. Siunčiant/pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, su vėlesniais pakeitimais, taip pat Civiliniu kodeksu.

 1. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA. SLAPUKAI

14.1. Tvarkydamas asmens duomenis, Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais. Daugiau informacijos galima rasti „Privatumo politikoje“.

14.2. Registruodamasis Internetinėje parduotuvėje ir pirkdamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog Internetinė parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją Internetinės parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

14.3. Internetinė parduotuvė naudoja “slapukus” (mažus tekstinius failus, kuriuos kompiuteris siunčia kiekvieną kartą, kai asmuo apsilanko Internetinėje parduotuvėje ar panašias technologijas, leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis). Daugiau informacijos galima rasti „Privatumo politikoje“.

 1. TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES

15.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų, nenurodant jokios priežasties.

15.2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po

14 (keturiolikos) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna prekę, arba kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

15.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant užsakymo numerį ir prierašą „Atsisakoma pirkimo pardavimo sutarties”. Kartu turi būti pridedama pasirašyta standartinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma (nuoroda: Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir Pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo (infolex.lt))

15.4. Jei Pirkėjas atsisako nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).

15.5. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu būdu. 15.6. Atsisakęs sudarytos nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Atsisakęs sudarytos sutarties, Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

15.7. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos Pardavėjo buveinės adresu.

15.8. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti nuotolinės prekių – pardavimo sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

16.1. Visa Internetinėje parduotuvėje esanti informacija yra saugoma intelektinės nuosavybės įstatymų. Bet koks neteisėtas naudojimas bet kokio turinio, ženklo, įrangos gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

17.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu.

17.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

17.5. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2022-11-0