Pirkimo – pardavimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo www.madam-style.com internetinėje parduotuvėje taisyklės

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo – pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate šių taisyklių laikytis.

 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo – pardavimo www.madam-style.com taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.madam-style.com (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios sąlygos.

1.2. Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – Gražina Jasiulevičienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. (21.26)332-1627 ir prekės ženklą MADAM Style, adresas: V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais jų pakeitimais.

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia prekių pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu. Apie užsakymo ir apmokėjimo už prekes gavimą bei prekių išsiuntimą Pirkėjas informuojamas atskirais el. laiškais.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymint atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.madam-style.com. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojama periodiškai apsilankyti Internetinėje parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas – fizinis asmuo – turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų  nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo – pardavimo  sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui – juridiniam  asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia prekių pirkimo – pardavimo formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu boutiquemadamstyle@gmail.com. Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti sąskaitos numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 618 64 800. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos šių Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 48 val. nuo el. laiško apie užsakymo gavimą atsiuntimo Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

5.5. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą,  jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.

5.6. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius Pirkėjo piknaudžiavimo veiksmus, pasilieką teisę nesuteikti galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas jau buvo atlikęs apmokėjimą už prekes.

 1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje laikantis šių Taisyklių.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es), paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), apmokėjęs už prekes nurodytu būdu, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti” bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs kitas siūlomas opcijas, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui išreiškiama padėka „AČIŪ” bei Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo gavimą.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma  Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1.  Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais be PVM (Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes, sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą sąskaitą per sąskaitoje nurodytą terminą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes.

8.4. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per nurodytą terminą, užsakymas yra anuliuojamas.

8.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.2. punktą įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilų telefono numerį.

10.2. Prekės išsiunčiamos sekančią Pardavėjo darbo dieną po apmokėjimo už visas prekes įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

10.3. Prekės pristatomos per „Lietuvos paštą“ pagal „Lietuvos pašto“ taikomas siuntinių pristatymo taisykles ir kainas, skelbiamas https://www.post.lt/lt/pagalba/kainu-skaiciuokle. Prekes Pirkėjas gali atsiimti ir pats, atvykęs į Pardavėjo buveinę adresu V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika.

10.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinėje parduotuvėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.6. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant prekes pristačiusiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

10.9. Siunčiant/pristatant  prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai.  Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame Internetinės parduotuvės tinklalapyje www.madam-style.com.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

11.4. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, su vėlesniais pakeitimais.

12.2. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 12.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu boutiquemadamstyle@gmail.com. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas nurodydamas prekių įsigijimo dokumento numerį bei prierašą „Grąžinamos prekės” ir grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo.

12.3. Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.

12.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. Pageidautina, bet nebūtinai, kad Prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje arba taip pat saugiai supakuota;

12.4.2. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.3. Prekė turi būti švari;

12.4.4. Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

12.4.5. Pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei prekė negali būti pakeista kokybiška preke, pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;

12.4.6. Pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas;

12.4.7. Prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs.

12.5. Prekių siuntimo/pristatymo Pardavėjui išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti kompensuoja Pardavėjas, bet tik tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidos tenka Pirkėjui.

12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.7. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

12.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2. punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą šių Taisyklių 8.2 punkte nurodytu būdu. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12.9. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių siuntimo/pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių siuntimo/pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(-ų) prekės(-ių).

12.11. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra faktiškai grąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.12. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

12.13. Prekių grąžinimo tvarka skelbiama www.madam-style.com.

 1. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už  Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Tvarkydamas asmens duomenis, Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais. Daugiau galite sužinoti www.madam- style.com skelbiamoje Privatumo politikoje.

14.2. Registruodamasis Internetinėje parduotuvėje ir pirkdamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad išsamiai susipažino su Privatumo politika bei, pateikdamas Internetinei parduotuvei savo asmens duomenis, sutinka, kad Internetinė parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją Internetinės parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

 1. TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES 

15.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų, nenurodant jokios priežasties.

15.2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna prekę, arba kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

15.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant užsakymo numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Galima pasinaudoti www.madam-style.com skelbiama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.

15.4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pardavėjas atsiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

15.5. Teisė atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Jūsų  aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai mes visiškai įvykdysime sutartį; sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

15.6. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Jūs įsigyjate prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikiame mes ar kitas asmuo pagal susitarimą su mumis. Jūs privalote nedelsdami pranešti raštu kitai papildomos sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Jūsų pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su mumis, kai buvo mums pranešta apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

15.7. Pareiga įrodyti, kad buvo laikytasi šios dalies reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

 1. NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO PASEKMĖS

16.1. Jei Pirkėjas atsisako nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).

16.2. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu būdu.

16.3. Atsisakęs sudarytos nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Atsisakęs sudarytos sutarties, Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

16.4. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos Pardavėjo buveinės adresu arba kol Pirkėjas pateiks  įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

16.5. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

16.6. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti nuotolinės prekių – pardavimo sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

 1. 17. SLAPUKŲ (COOKIES) IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PANAUDOJIMAS

17.1. Internetinė parduotuvė naudoja „slapukus“ (mažus tekstinius failus, kuriuos kompiuteris siunčia kiekvieną kartą, kai asmuo apsilanko Internetinėje parduotuvėje ar panašias technologijas, leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis).

17.2. Daugiau informacijos apie slapukus skelbiama www.madam-style.com.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

18.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu boutiquemadamstyle@gmail.com ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

18.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

18.5. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2018-09-25